טלפוו מוקד ארזי - 1700-501-401

מדיניות חברתית

אודות מוקד ארזי

ההנהלה הבכירה תקבע את מדיניות הקבוצה לגבי אחריות חברתית ותנאי העבודה.

החברה תעמוד בכל דרישות התקן SA8000 ובכל דרישות החקיקה הלאומית ודרישות כל דין. ותפעל ע"פ המחמיר מבניהם.

החברה תתעד ותיישם את כל התהליכים החברתיים הנדרשים ותתקשר באופן יעיל עם עובדיה ועם כל בעלי העניין בחברה.

עובדיה יהיו מעורבים ויעברו הדרכות להטמעת המערכת.

עקרונות התקן החברתי:

  • העסקת ילדים ונוער ע"פ חוק
  • העובד יועסק מרצונו החופשי וללא כל איום
  • החברה תפעל לבטיחות וגהות עובדיה
  • החברה תאפשר לעובדיה ולהתאגד
  • החברה מוודא כי אין אפליה בקרב העובדים
  • העובד יועסק ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה
  • שכר העובדים ישולם ע"פ הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים

המדיניות החברתית תסקר לפחות אחת לשנה, בסקר הנהלה, באחריות הנהלת החברה והיא תותאם לאור שינויים שיחולו בקבוצה.

המדיניות החברתית תפורסם לכל עובדי החברה.

כפיר ארזי, מנכ"ל
26.10.15